GRIMME Polska

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOśCI

Firma GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG (dalej „GRIMME“) traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych i przestrzega ustawowych przepisów w tym zakresie. Informujemy o tym, kiedy jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są one przetwarzane przez GRIMME. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia sposób, zakres i cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez GRIMME.

Treść

  1. Dane nieosobowe gromadzone po otworzeniu strony internetowej
  2. Pliki cookie
  3. Postępowanie z danymi osobowymi
  4. Wskazówki o ochronie danych dla formularza kontaktowego
  5. Wskazówki o ochronie danych dla procedur aplikacyjnych
  6. Prawo dostępu do danych i inne prawa osób, których dane dotyczą
  7. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO
  8. Bezpieczeństwo danych
  9. Dalsze informacje / inspektor ochrony danych

1. Dane nieosobowe gromadzone po otworzeniu strony internetowej

GRIMME gromadzi i zapisuje automatycznie informacje na serwerze WWW z plikami dziennika, przeznaczone do statystycznej analizy, które Państwa przeglądarka przekazuje nam po otworzeniu strony internetowej. Są to: rodzaj i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres IP odwiedzającego, data i godzina wejścia na stronę internetową, aktywność na stronie, przekazana ilość danych, komunikat o wejściu na stronę i dane o dostawcy Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu obrony przed atakami hakerskimi i optymalizacji naszej witryny internetowej i jest skracany o trzy ostatnie znaki.

Strona internetowa GRIMME używa Google Analytics, sieciowego narzędzia analitycznego spółki Google Inc. („Google“) służącego do statystycznej analizy aktywności na stronie. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika i pozwalających na analizę korzystania z danej strony internetowej. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące aktywności na naszej witrynie są z reguły przekazywane i zapisywane na serwerze Google'a w USA. Jeśli anonimizacja adresów IP na tej stronie jest aktywna, adres IP użytkownika w obrębie Unii Europejskiej i innego kraju, który jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych sytuacjach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA, gdzie jest skracany. Na zlecenie właściciela strony internetowej Google analizuje zebrane informacje o korzystaniu z witryny, aby tworzyć raporty dotyczące aktywności na witrynie i świadczyć względem właściciela strony inne usługi związane z korzystaniem z serwisu internetowego.

Adres IP przekazany przez dostawcę Internetu w ramach Google Analytics, nie jest przekazywany wraz z innymi danymi. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies przez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje na naszej stronie internetowej będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przekazanie danych utworzonych przez pliki cookie dotyczących aktywności użytkownika na stronie internetowej (wraz z adresem IP) do firmy Google, a także przetwarzanie tych danych przez firmę Google, przez zładowanie pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i zainstalowanie dostępnych wtyczek programowych.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych z Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

2. Pliki cookie

Po wejściu na stronę internetową GRIMME, na komputerze użytkownika dojdzie do zapisu jednego lub kilku plików cookie. Cookie do mały plik tekstowy identyfikujący jednoznacznie wykorzystywaną przeglądarkę. Pliki cookie pozwalają nam poprawić wygodę i jakość korzystania z naszego serwisu internetowego, np. dzięki zapisowi ustawień użytkownika. Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika jako pliki tekstowe. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie automatycznie kasowane są tzw. session-cookies. Pliki cookie nie mają szkodliwego wpływu na komputer i nie zawierają wirusów.

Korzystanie z oferty internetowej jest możliwe także bez cookies. Użytkownik może w swojej przeglądarce dezaktywować zapisywanie plików cookie, ograniczyć zapis na dane strony lub dokonać takich ustawień przeglądarki, aby otrzymywać komunikaty przed zapisem pliku cookie. Cookies można w każdej chwili skasować z twardego dysku komputera przez funkcję ochrony danych w przeglądarce. W takim przypadku korzystanie z funkcji i wygoda obsługi naszego serwisu internetowego mogą być ograniczone.

3. Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to np. imię i nazwisko, adres e-mailowy lub numer telefonu.

GRIMME zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik sam wyraźnie zezwoli na gromadzenie danych. Przy zawieraniu kontaktu z GRIMME (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania lub w przypadku ewentualnych pytań. Inne dane nie są gromadzone.

4. Wskazówki o ochronie danych dla formularza kontaktowego

W przypadku zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane przez użytkownika w formularzu wraz z podanymi przez niego danymi kontaktowymi są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania lub w przypadku ewentualnych pytań. Dane te nie są przez nas przekazywane dalej bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym ma miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację na adres e-mail. Zgodność z prawem przetworzenia danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Dane przekazane w formularzu kontaktowym pozostają u nas, do momentu, aż osoba, której dane dotyczą zażąda ich skasowania, wycofa zgodę na ich zapis lub cel zapisu danych przestanie istnieć (np. po rozpatrzeniu zapytania). Przepisy bezwzględnie obowiązujące - szczególnie okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Wskazówki o ochronie danych w procedurach aplikacyjnych

Przetwarzanie danych kandydatów odbywa się wyłącznie w celu i w ramach procedury aplikacyjnej w zgodzie z przepisami prawnymi. Przetwarzanie danych kandydatów ma na celu wykonanie naszych umownych zobowiązań w ramach procedury aplikacyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne dla nas np. do realizacji procedur prawnych (w Niemczech obowiązuje dodatkowo § 26 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG).

W ramach procedury aplikacyjnej jest wymagane, by kandydaci przekazali nam swoje dane. Wymagane od kandydata dane są określone, o ile oferujemy formularz online, w opisie miejsca pracy i zasadniczo są to dane osobowe, adres zamieszkania i adres kontaktowy oraz dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys i świadectwa. Kandydaci mogą poza tym dobrowolnie przekazać nam inne informacje.

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych oznacza wyrażenie przez kandydata zgody na przetworzenie jego danych w celach związanych z procedurą aplikacyjną zgodnie z rodzajem i zakresem podanym w niniejszym oświadczeniu.

Jeżeli w ramach procedury aplikacyjnej otrzymamy szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanie takich danych odbędzie się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne). Jeżeli w ramach procedury aplikacyjnej wymagane będą od kandydatów szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanie takich danych odbędzie się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (np. dane dotyczące zdrowia, jeśli dane te są konieczne ze względu na charakter wykonywanej pracy).

Jeżeli taka możliwość będzie istniała, kandydaci mogą przesyłać nam dokumenty aplikacyjne przez formularz online na naszej stronie internetowej. Dane te zostaną zaszyfrowane zgodnie z aktualnym stanem technicznym i przekazane nam.
Kandydaci mają możliwość przesłania nam dokumentów rekrutacyjnych na nasz adres mailowy. Prosimy jednak uwzględnić, że poczta e-mailowa z zasady nie jest szyfrowana podczas przesyłania wiadomości i kandydaci we własnym zakresie muszą szyfrować wiadomości. Z tego względu nie jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialności za drogę przekazu aplikacji między nadawcą i odbiorem na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza online lub przesyłkę pocztą. Gdyż zamiast aplikacji przez formularz online lub e-mail, kandydaci mają nadal możliwość przesłania nam dokumentów pocztą.

W przypadku zakończenia procedury aplikacyjnej z sukcesem, dane przekazane nam przez kandydata mogą być wykorzystane przez nas w celach związanych z miejscem pracy. Jeśli podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, dane kandydata zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną także usunięte, jeśli podanie zostanie wycofane, do czego kandydaci mają w każdej chwili prawo.

Dane są usuwane po upływie sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem słusznego sprzeciwu ze strony kandydata, aby umożliwić odpowiedzi na pytania związane z aplikacją i aby sprostać naszemu obowiązkowi poświadczenia wynikającego z niemieckiej ustawy o równym traktowaniu.

6. Prawo dostępu do danych i inne prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od GRIMME potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich i do informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od GRIMME niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od GRIMME niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (prawo do usunięcia danych).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od GRIMME ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO, np. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu sprawdzenia przez podmiot odpowiedzialny. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych, w przypadkach wymienionych w art. 20 RODO.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (art. 77 RODO). Skargę można wnieść do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Dolnej Saksonii właściwym organem nadzorczym jest: Krajowy Pełnomocnik ds Ochrony Danych w Dolnej Saksonii (dane kontaktowe pod adresem: https://www.lfd.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/impressum/impressum-56113.html).

Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub lit. f (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby. Wtedy GRIMME nie przetwarza już takich danych osobowych, chyba że GRIMME wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw należy złożyć pod adresem: datenschutz@grimme.de

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Wskazówki o ochronie danych zgodnie z art. 13 i art. 21 RODO

Podmiot odpowiedzialny: Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych jest GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG.

Dobrowolne informacje: Zbieramy wyłącznie dane, które są określone ustawowo lub są konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub dane, które zostały nam udostępnione dobrowolnie na podstawie zgody. Podanie dalszych informacji jest dobrowolne. Nieudostępnienie tych danych nie ma negatywnych następstw. Jednak w pojedynczych przypadkach nieudostępnienie może utrudnić lub opóźnić późniejszą komunikację.

Przetworzenie danych do wykonania umowy: Zebrane dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonywania umowy. Obejmuje to również obsługę klienta. Jeśli będzie to konieczne, dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwom biorącym udział w wykonaniu umowy np. instytucjom kredytowym w celu realizacji płatności. Dane niezbędne do wykonania umowy zostaną usunięte po osiągnięciu celu i będą przechowywane tak długo tylko ze względu na ewentualne pytania zwrotne. Dane nie zostaną usunięte, jeżeli po zakończeniu umowy istnieją jeszcze nieuregulowane roszczenia. Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania, właściwe dane będą przechowywane przez ten okres. 

Przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów: Przetwarzamy dane osób, których dane dotyczą, tylko wtedy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, jeśli nie otrzymaliśmy odpowiedniej zgody i poza tym nie istnieją żadne inne podstawy prawne do przetwarzania danych, a także wtedy, gdy istnieją przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, w poszczególnych przypadkach interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane zostaną usunięte, gdy prawnie uzasadnione interesy przestaną istnieć, a co najmniej w czasie ustawowych okresów przechowywania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowe informacje zostaną podane poniżej w punkcie "Prawa osób, których dane dotyczą".

Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody: Jeśli otrzymaliśmy zgodę na przekazywanie drogą telefoniczną lub mailową informacji o naszych produktach i usługach, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać. Nie narusza to jednak zgodności z prawem dotychczasowego przetworzenia danych. Jeśli zgoda zostanie wycofana, przetwarzanie danych zostaje przez nas zatrzymane.

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego: Przetwarzamy dane - w określonym zakresie - w celu marketingu bezpośredniego, szczególnie do wysyłki reklamy jak np. informacji o produktach lub zapowiedzi imprez. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i z intencją informowania o nowych produktach, imprezach i usługach. Każdy klient ma indywidualne prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a skorzystanie z tego prawa kończy przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane zostały zapisane wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego, po złożeniu sprzeciwu dane zostaną skasowane.

Przetwarzanie danych do wypełnienia obowiązku prawnego: Jeśli to konieczne, przetwarzamy dane osobowe, aby wypełnić obowiązek prawny np. wobec urzędów skarbowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek prawny wynika m.in. z § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung). Dane zostaną usunięte po upływie okresu przewidzianego przez prawo, jeśli nie istnieje uzasadniony interes dłuższego przechowywania.

Odbiorca danych: Przekazujemy dane osobom trzecim (np. adwokatom w celu dochodzenia nieuregulowanych roszczeń), jeśli istnieje zgoda na przekazanie danych w rozumieniu prawa o ochronie danych (np. według podanych wyżej grup). Dane mogą być przez nas przekazane zewnętrznym usługodawcom (np. firmom IT, przedsiębiorstwom zajmującym się kasowaniem i archiwizacją danych, drukarniom, dostawcom usługi Cloud), którzy wspierają nas w przetwarzaniu danych na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.
Przetwarzanie danych poza granicami UE lub EWG zasadniczo nie ma miejsca. Jeśli mimo tego takie przekazanie danych będzie miało miejsce, odbędzie się to do krajów, dla których istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony UE na podstawie standardowej umowy UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Na zapytanie umożliwimy wgląd do treści umowy lub udostępnimy kopię. Nie sprzedajemy osobom trzecim ani nie wprowadzamy w inny sposób na rynek udostępnionych nam danych.

Prawa osób, których dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora informacji o swoich danych osobowych, a także sprostowania nieprawidłowych danych i usunięcia danych, jeśli istnieje jedna z przyczyn określona w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już niezbędne do realizowanych celów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli istnieją przesłanki wymienione w art. 18 RODO, a w przypadkach wymienionych w art. 20 RODO także prawo do przenoszenia danych. Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub lit. f (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby. Wtedy GRIMME nie przetwarza już takich danych osobowych, chyba że GRIMME wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzorczego: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Dolnej Saksonii właściwym organem nadzorczym jest Krajowy Pełnomocnik ds Ochrony Danych, Prinzstr. 5, 30159 Hannover.

Informacja o prawie do sprzeciwu z art. 21 RODO: Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby. Wtedy GRIMME nie przetwarza już takich danych osobowych, chyba że GRIMME wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw należy złożyć pod adresem: datenschutz@grimme.de.

Informacja o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego: Przetwarzamy dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Każda osoba, której dane dotyczą, ma indywidualne prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a skorzystanie z tego prawa kończy przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy złożyć pod adresem: datenschutz@grimme.de

8. Bezpieczeństwo przetwarzania

Zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Do środków tych należą w szczególności zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności do danych przez kontrolę przed dostępem fizycznym lub sieciowym do danych, jak również kontrolę wprowadzania, przekazywania, zabezpieczenia dostępności i jej przerwania. Ponadto wdrożyliśmy środki gwarantujące korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reakcję na incydenty zagrażające bezpieczeństwu danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w fazie projektowania i wyboru osprzętu, oprogramowania oraz procesów zgodnie z zasadą ochrony danych przez odpowiednie projektowanie bazy technicznej i ustawienia wspierające ochronę danych (art. 25 RODO).

9. Dalsze informacje / inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących powyższych wyjaśnień i innych kwestii przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt. Pytania należy kierować do inspektora ochrony danych w GRIMME.

Carla Holterhus
Telefon: +49 157 532 500 64
Email: datenschutz@grimme.de

 

Damme, maj 2018