GRIMME Landmaschinenfabrik

Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING

De GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG (hierna „GRIMME“) neemt de bescherming van persoonsgegevens erg serieus en neemt de actueel van toepassing zijnde wetten op privacybescherming in acht. Wij willen dat u weet wanneer welke gegevens worden verkregen en hoe ze door GRIMME worden gebruikt. Deze privacyverklaring licht u voor over de manier, de omvang en de doelstellingen van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door GRIMME.

Inhoud

  1. Bij het oproepen van de internetsite verzamelde, niet-persoonsgebonden gegevens
  2. Cookies
  3. Omgang met persoonsgebonden gegevens
  4. Aanwijzingen omtrent privacy voor het contactformulier
  5. Aanwijzingen omtrent privacy voor de sollicitatieprocedure
  6. Recht op inlichtingen en verdere rechten van de betreffende persoon
  7. Informatieplichten conform art. 13 DSGVO (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG))
  8. Gegevensbeveiliging
  9. Verdere informatie / functionaris voor gegevensbescherming

1. Bij het oproepen van de internetsite verzamelde niet-persoonsgebonden gegevens

GRIMME verzamelt en bewaart op de webserver met logfiles automatisch informatie voor statistische analyse die uw browser bij het oproepen van de internetsite aan ons verzendt. Dat zijn: Browsertype/ -versie, toegepast besturingssysteem, IP-adres van de bezoeker, datum en tijd van de oproep, de bezochte pagina´s, overgebrachte hoeveelheid gegevens, de melding over de succesvolle oproep en de aanvragende provider. Het IP-adres wordt door ons slechts voor het afweren van aanvallen en voor de optimalisatie van onze website gebruikt en wordt met de laatste drie plaatsen verkort.

De internetsite van GRIMME maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. („Google“) voor de statistische analyse van de gebruikerstoegangen. Google Analytics past zgn. "Cookies" toe, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden over het algemeen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google gebruik maken van deze informatie, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verder met het gebruik van de website en internet verbonden dienstverleningen aan de exploitant van de website beschikbaar te stellen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van de Cookies voorkomen door een passende instelling van uw browsersoftware. Echter maken wij u erop attent dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in de volle omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien de verzameling van de door de Cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Verdere informatie omtrent de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming bij Google Analytics staat op: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

2. Cookies

Als u als gebruiker de internetsites van GRIMME oproept worden er één of meer Cookies op uw computer opgeslagen. Een Cookie is een klein bestand dat een bepaalde tekenreeks bevat en uw browser duidelijk identificeert. Met behulp van Cookies verbeteren wij het comfort en de kwaliteit van onze service door bijvoorbeeld gebruikersinstellingen op te slaan. Cookies worden als kleine tekstbestanden op uw computer bewaard en door uw browser opgeslagen. "Session-Cookies" worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen.

Een gebruik van het aanbod is ook zonder Cookies mogelijk. U kunt in uw browser het opslaan van Cookies deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat u bericht krijgt voordat er een Cookie wordt opgeslagen. U kunt de Cookies via de functies voor privacybescherming van uw browser op ieder tijdstip van de harde schijf van uw computer verwijderen. In dit geval kunnen de functies en de gebruikersvriendelijkheid van onze internetsites echter beperkt worden.

3. Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon bepaald kan worden, dus vermeldingen die op een persoon kunnen worden herleid. Hierbij horen bijvoorbeeld de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer.

Persoonsgegevens worden door GRIMME pas verzameld, gebruikt of doorgegeven als dit bij de wet is toegestaan of wanneer u als gebruiker met de gegevensverzameling akkoord gaat. Bij de contactopname met GRIMME (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) worden uw vermeldingen ten behoeve van de bewerking van de aanvraag en voor het geval dat er verdere vragen rijzen, opgeslagen. Verdere gegevens worden niet verzameld.

4. Aanwijzingen omtrent privacybescherming voor het contactformulier

Indien u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw vermeldingen op het contactformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder tijdstip herroepen. Hiervoor volstaat een vormloze mededeling via e-mail aan ons. De wetmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping ongemoeid.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons om het wissen ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na een voldtooide afwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongemoeid.

5. Aanwijzingen voor de privacybescherming voor de sollicitatieprocedure

Wij verwerken de gegevens van sollicitanten alleen voor het doel en in het kader van de sollicitatieprocedure conform de wettelijke bepalingen. De verwerking van de gegevens van sollicitanten gebeurt voor de vervulling van onze (voor)contractuele plichten in het kader van de sollicitatieprocedure in de strekking van art. 6 par. 1 lit. b. DSGVO art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO voor zover de gegevensverwerking bijv. in het kader van wettelijke procedures voor ons noodzakelijk wordt (in Duitsland geldt ook § 26 BDSG).

De sollicitatieprocedure stelt voorop dat sollicitanten ons de sollicitantengegevens meedelen. De noodzakelijke sollicitantengegevens zijn, voor zover wij een online formulier aanbieden gekenmerkt, komen anders voort uit de beschrijving van de vacature en principieel horen hierbij ook de vermeldingen over de persoon, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten als de begeleidbrief, cv en de rapporten. Bovendien kunnen sollicitanten ons vrijwillig verdere informatie doen toekomen.

Met de verzending van de sollicitatie aan ons verklaren de sollicitanten zich ermee akkoord met de verwerking van hun gegevens voor het doel van de sollicitatieprocedure conform de in deze privacyverklaring beschreven soort en omvang.

Indien in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de strekking van art. 9 par. 1 DSGVO worden meegedeeld, gebeurt de verwerking hiervan bovendien conform art. 9 par. 2 lit. b DSGVO (bijv. gegevens omtrent de gezondheid als bijv. ernstige lichamelijke beperkingen of etnische herkomst). Indien in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de strekking van art. 9 par. 1 DSGVO bij sollicitanten worden aangevraagd, worden die bovendien conform art. 9 par. 2 lit. a DSGVO (bijv. gegevens over de gezondheid, indien die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn).

Indien beschikbaar gesteld kunnen sollicitanten ons hun sollicitaties in de vorm van een online formulier toesturen. De gegevens worden conform de stand van de techniek gecodeerd aan ons verzonden.
Bovendien kunnen sollicitanten ons hun sollicitatie via e-mail toesturen. Hierbij verzoeken wij er echter om er rekening mee te houden dat e-mails principieel niet gecodeerd worden verzonden en de sollicitanten zelf voor de codering dienen te zorgen. Wij kunnen daarom voor de overdrachtsmanier van de sollicitatie tussen de afzender en het ontvangst op onze server geen verantwoordelijkheid aanvaarden en bevelen daarom aan om een online formulier of de verzending via post te gebruiken. Want in plaats van de sollicitatie via het online formulier en e-mail kan de sollicitant ons de sollicitatie ook met de post toesturen.

De door de sollicitant beschikbaar gestelde gegevens kunnen in geval van een succesvolle sollicitatie voor doeleinden van de tewerkstelling door ons verder worden verwerkt. Anders, indien de sollicitatie op een vacaturen niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitant gewist. De gegevens van de sollicitanten worden ook gewist als een sollicitatie wordt teruggetrokken, waartoe de sollicitanten op ieder tijdstip het recht hebben.

Het wissen wordt uitgevoerd, onder voorbehoud van een gerechtigde herroeping van de sollicitanten, na afloop van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele latere vragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en aan de bewijsplichten uit de wet gelijke behandeling kunnen voldoen.

6. Recht op inlichtingen en verdere rechten van de betreffende persoon

U heeft het recht om van GRIMME een bevestiging te vragen, of er persoonsgegevens van u worden verwerkt; als dat het geval is, heeft u het recht op inlichtingen over deze persoonsgegevens en op de in art. 15 DSGVO betreffende gedetailleerde informatie.

U heeft het recht om van GRIMME onmiddellijk de correctie van persoonsgegevens van u en evt. de completering van onvolledige persoonsgegevens te eisen (art. 16 DSGVO).

U heeft het recht om van GRIMME te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, mits een van de in art. 17 DSGVO gedetailleerd vermelde redenen hiervoor van toepassing is, bijv. als de gegevens voor de doelstellingen niet meer noodzakelijk zijn (recht op wissen).

U heeft het recht om van GRIMME de beperking van de verwerking te eisen als er sprake is van één van de in art. 18 DSGVO voorwaarden, bijv. als de betrokken bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt, voor de duur van de controle door de verantwoordelijke. Bovendien heeft u in de gevallen van art. 20 DSGVO een recht op dataportabiliteit.

U heeft ongeacht een ander bestuursrechtelijk of juridisch beroep het recht om bij een toezichthebbende instantie bezwaar te maken, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO (art. 77 DSGVO). U kunt van dit recht bij een toezichthebbende instantie in de lidstaat van uw verblijfsplaats, uw werkplek of van de plaats van de aangenomen schending gebruik maken. In Nedersaksen is de verantwoordelijke toezichthebbende instantie: De "Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen" (contactgegevens op: https://www.lfd.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/impressum/impressum-56113.html).

Als gegevens op basis van art. 6 par. 1 lit. e (gegevensverwerking voor de taakvervulling van autoriteiten resp. ter bescherming van het openbaar belang) of lit. f worden verzameld (gegevensverwerking voor het behoud van terechte belangen), heeft u het recht om wegens redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, op ieder tijdstip bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, behalve wanneer er aantoonbaar dwingend te beschermen redenen zijn voor de verwerking ervan die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen. Stuur uw bezwaar indien mogelijk aan: datenschutz@grimme.de

7. Informatieplichten conform art. 13 DSGVO

Aanwijzingen omtrent privacybescherming conform art. 13 en 21 DSGVO

Verantwoordelijke: Voor de gegevensverzameling en verwerking is GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG verantwoordelijk.

Vrijwillige vermeldingen: Wij verzamelen principieel alleen de gegevens die bij de wet voorgeschreven of voor de sluiting van de overeenkomst en voor de uitvoering ervan noodzakelijk zijn of ons op basis van een toestemming ter beschikking zijn gesteld. De verstrekking van verdere informatie is vrijwillig. Er zijn geen negatieve consequenties aan het niet gereed stellen van deze gegevens verbonden. Echter kan het niet gereedstellen in aparte gevallen de communicatie erna moeilijker maken of vertragen.

Gegevensverwerking voor de nakoming van de overeenkomst: Wij verwerken de verzamelde gegevens conf. art. 6 par. 1 lit. b DSGVO om de overeenkomst na te komen. Dat betekent ook de daarmee in verband staande klantenbegeleiding. Indien nodig worden persoonsgegevens aan de bedrijven doorgegeven die aan de nakoming van deze overeenkomst deelnemen, bijv. kredietinstellingen voor de betalingssystemen. De voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijke gegevens worden na de vervulling van het doel gewist en zolang alleen nog maar voor eventuele vragen bewaard. De gegevens worden niet gewist als er na afloop van de overeenkomst nog betalingen open staan en geïnd moeten worden. In geval van het bestaan van wettelijke bewaartermijnen worden de betreffende gegevens gedurende deze termijnen gearchiveerd. 

Gegevensverwerking voor het respecteren van gerechtigde belangen: Wij verwerken uw gegevens alleen voor het behoud van belangen als er geen desbetreffende toestemming is gegeven en er ook anderszins geen wettelijke grondslag voor een gegevensverwerking duidelijk is, alsmede alleen wanneer aan de voorwaarden van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO is voldaan, d.w.z. als onze belangen aan de gegevensverwerking of de belangen van derden in afzonderlijke gevallen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en principiële vrijheden. De gegevens worden gewist als het gegronde interesse niet meer bestaat, ten minste echter gedurende eventuele bij de wet voorgeschreven bewaartermijnen.
U heeft het recht om tegen de gegevensverwerking bezwaar te maken. Meer informatie staat bij het volgende punt "Rechten van de betreffende persoon".

Gegevensverwerking op basis van een toestemming: Indien u een toestemming heeft gegeven om door ons telefonisch of via e-mail over bedrijfseigen producten te worden geïnformeerd, wordt er een navenante verwerking op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO uitgevoerd. Uw toestemming kan op ieder tijdstip worden herroepen zonder dat hiermee de juridische correctheid van de tot dusver uitgevoerde verwerking is gemoeid. Indien de toestemming wordt herroepen, beëindigen wij de betreffende gegevensverwerking.

Gegevensverwerking voor directe reclame: Wij verwerken uw gegevens – indien toegestaan - voor het doel van directe reclame, met name voor het verzenden van onze reclame als bijv. productinformatie of aankondigingen van evenementen. De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO en met het doel om u over nieuwe producten, evenementen en dienstverleningen te informeren. Tegen deze verwerking heeft iedere klant het recht op bezwaar, waarvan de uitoefening tot de beëindiging met het doel van directe reclame leidt. Indien gegevens uitsluitend voor directe reclame dienen, worden die na het indienen van het bezwaar gewist.

Gegevensverwerking voor de nakoming van juridische plichten: Indien noodzakelijk verwerken wij uw gegevens om eventuele juridische plichten bijv. jegens fiscale instellingen te kunnen nakomen. De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lit. c DSGVO. De juridische plicht komt onder andere voort uit § 147 Abgabenordnung (AO) (Duitse belastingwetgeving). De gegevens worden na de bij de wet voorgeschreven periode gewist indien er geen sprake is van gerechtigde belangstelling voor de verdere bewaring.

Gegevensontvanger: Wij geven gegevens alleen door aan derden (bijv. aan advocaten voor het innen van onbetaalde vorderingen), mits er sprake is van een toestemming in het kader van de privacybescherming (bijv. conform de hierboven genoemde gevallen). Uw gegevens kunnen door ons bovendien aan externe dienstverleners (bijv. IT dienstverleners, bedrijven die gegevens vernietigen of archiveren, drukdienstverleners, Cloud providers) doorgegeven worden die ons bij de gegevensverwerking in het kader van een orderverwerking streng conform de instructies ondersteunen.
Een gegevensverwerking buiten de EU resp. de EER vindt principieel niet plaats. Indien zo een gegevensoverdracht wel wordt uitgevoerd, gebeurt dit uitsluitend in landen waarvan er sprake is van een privacyschild van de EU op basis van een EU standaardovereenkomst conform art. 46 par. 2 lit c DSGVO. Op aanvraag geven wij u graag inzage in de overeenkomst of stellen u een kopie ervan ter beschikking. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen noch er op andere wijze commercieel gebruik van maken.

Rechten van de betreffende persoon: De betreffende personen hebben het recht op inlichtingen door de verantwoordelijken over de hen betreffende persoonsgegevens en op correctie van onjuiste gegevens of op wissen mits er sprake is van één van de in art. 17 DSGVO genoemde gegevens, bijv. als de gegevens voor de beoogde doelstellingen niet meer noodzakelijk zijn. Bovendien is er het recht op beperking van de verwerking als aan één van de in art. 18 DSGVO genoemde voorwaarden is voldaan en in de gevallen van art. 20 DSGVO het recht op gegevensoverdracht. Als gegevens op basis van art. 6 par. 1 lit. e (gegevensverwerking voor de institutionele taakvervulling resp. ter bescherming van het openbaar belang) of lit. f worden opgevraagd (gegevensverwerking voor het behoud van gerechtigde belangen), heeft de betreffende persoon het recht om wegens redenen die voortkomen uit zijn bijzondere situatie, op ieder tijdstip bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, behalve wanneer er aantoonbaar dwingend te beschermen redenen zijn voor de verwerking ervan die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

Recht op bezwaar bij een toezichthebbende instantie: Iedere betreffende persoon heeft het recht op bezwaar bij een toezichthebbende instantie als hij van mening is dat de verwerking van de hem betreffende gegevens in strijd is met bepalingen in het kader van de privacybescherming. Het recht op bezwaar kan met name bij een toezichthebbende instantie in de lidstaat van de verblijfsplaats van de betreffende persoon of de plaats van de aangenomen schending worden ingevorderd. In Nedersaksen is de toezichthebbende instantie de functionaris voor privacybescherming, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.

Verwijzing naar een recht op bezwaar conform art. 21 DSGVO: Als er gegevens op basis van art. 6 par. 1 lit. f worden verzameld (gegevensverwerking voor het behoud van terechte belangen), heeft u het recht om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, op ieder tijdstip bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, behalve wanneer er aantoonbaar dwingend te beschermen redenen zijn voor de verwerking ervan die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen. Stuur uw bezwaar indien mogelijk aan: datenschutz@grimme.de.

Verwijzing naar een recht op bezwaar tegen directe reclame: Wij verwerken uw gegevens voor directe reclame. Tegen deze verwerking heeft u recht recht om bezwaar te maken dat tot de beëindiging van de verwerking voor directe reclame leidt. Stuur uw bezwaar indien mogelijk aan: datenschutz@grimme.de

8. Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen conform de aanwijzingen in art. 32 DSGVO rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de soort, omvang, de omstandigheden en de doelstellingen van de verwerking alsmede de verschillende waarschijnlijkheden en ernst van optreden van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, geschikte technische en organisatorische maatregelen om een voor het risico redelijke mate van bescherming te waarborgen.

Bij deze maatregelen horen met name de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de betreffende toegang, de invoer, het doorgeven, de bescherming van de beschikbaarheid en hun scheiding. Bovendien hebben wij procedures ingericht die een bescherming van rechten van betreffenden, wissen van de gegevens en reactie op gevaar van de gegevens garanderen. Bovendien houden wij rekening met de bescherming van persoonsgegevens reeds bij de ontwikkeling resp. selectie van hardware, software en procedures conform het principe van de privacybescherming door technische uitvoering en door privacy beschermende voorinstellingen (art. 25 DSGVO).

9. Verdere informatie / functionaris voor privacybescherming

Mochten er over de hiervoor beschreven toelichtingen nog vragen zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij altijd ter beschikking. Neem hiervoor contact op met de functionaris voor privacybescherming van GRIMME:

Carla Holterhus
Telefoon: +49 157 532 500 64
E-Mail: datenschutz@grimme.de

 

Damme, mei 2018