Dowiedz się więcej o Grimme

Wskazówki prawne

Informacje zawarte w naszej ofercie internetowej zostały starannie sprawdzone. Nie przejmujemy odpowiedzialności za kompletność danych, błędy redakcyjne bądź techniczne, pominięcia itd. a także poprawność danych i ich aktualność. W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za kompletność i poprawność informacji dostępnych pod linkami.

Osoby udostępniające informacje są odpowiedzialni za ich treść zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy rozróżnić między własnymi informacjami, a odsyłaczami na strony z informacjami udostępnionymi przez innych.

Odsyłacze w postaci hiperłączy służą jedynie przekazowi informacji. Odpowiedzialność za tego rodzaju informacje ponoszą wyłącznie osoby, które informacje te udostępniły. Przed zamieszczeniem odsyłaczy na obce strony WWW starannie sprawdzono zawartość tych stron. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za kompletność i poprawność informacji dostępnych przez hiperłącza. Treść tych stron może zostać w każdej chwili zmieniona bez wiedzy firmy GRIMME.

Dotyczy wszystkich linków zamieszczonych na tych stronach: Podkreślamy, że nie mamy wpływu na sposób prezentacji i treść obcych stron WWW dostępnych przez linki zamieszczone na naszej witrynie internetowej oraz nie przywłaszczamy sobie tych treści. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich stron tej witryny i tam zamieszczonych linków.

Jeżeli firma GRIMME zamieszcza odsyłacze na strony WWW udostępniające treści, które mogłyby zostać zakwestionowane, prosimy o powiadomienie nas.

Firma GRIMME ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia zmienić, uzupełnić lub wymazać udostępnione informacje. Mamy także prawo zakończyć obsługę niniejszej witryny i nie mamy obowiązku aktualizacji treści.

Wszelkie roszczenia lub procesy powstałe w związku z naszą witryną bądź jej użyciem podlegają przepisom prawnym Republiki Federalnej Niemiec.